Douglas Engelbart (1968)

https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY